2019-01-01
سمیت کبدی هالوتان

سمیت کبدی هالوتان به گفته متخصص کبد چرب

سمیت کبدی هالوتان چیست؟ واکنش ایدیو سنکراتیک هر چند امروزه بسیار نادر است، اما هپاتوتوکسیسیته هالوتان یکی از نمونه های بارز سمیت کبدی دارویی ایدیوسنکراتیک است […]